Б. Кыдыкеева Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» чыгармасы боюнча коюлган спектаклде Сейденин ролунда. Фрунзе ш., 1958-ж.

КР БМА. Ф. 2808. Т.1. К.25. Б.20.

Б. Кыдыкеева кыргыз адабияты жана искусствосунун Москвадагы декадасында, СССР маданият Министри Н.А. Михайловдун кабыл алуусунда. 1958-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.125. Б.3.

Кыргыз ССРинин эл артисткасы Б. Кыдыкеева. Фрунзе ш., 1959-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-27207.

Б. Кыдыкееванын портрети. Сүрөтчү В.А. Арлашиндин кол тамгасы менен. 1959-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.126. Б.1.

Б. Кыдыкеева. Фрунзе ш., 1950-жж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-31566.

Кыргыз ССРинин эл артисткасы Б. Кыдыкеева А. Куттубаевдин «Жаңыл» драмасында Жаңылдын ролунда. Фрунзе ш., 1960-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-39569.

Б. Кыдыкеева Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» чыгармасы боюнча коюлган спектаклде Сейденин ролунда. Фрунзе ш., 1960-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-27130 (1), 0-27130 (2).

Б. Кыдыкеева Л. Толстойдун чыгармасы боюнча коюлган «Анна Каренина» спектаклинде Аннанын ролунда. Фрунзе ш., 1960-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. №№ 0-50616, 0-50617.

КР БМА. Ф.2808. Т.1. К.25. Б.11.