Б. Кыдыкееванын скульптуралык портрети. 1974-ж.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.128. Б.1.

О. Олидаранын «В борьбе за сценический реализм» деген китеби. Китептин 302-308-беттеринде Б. Кыдыеева жөнүндө айтылыт. 1957-жыл.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.35. Б.тит.б, 304-305.

А. Сырымбетовдун Б. Кыдыкеева жөнүндө китеби. Китеп 50 жылдык чыгырмачылыгына арналып жазылган, Б. Кыдыкееванын жана башка артисттердин театрда аткарган ролдорун иллюстрацияланган сүрөттөрү камтылган.

КР БМА Ф.2808. Т.1. К.39. Б.тит. б.